Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

Αντίθετος σε κάθε μορφής επέμβασης ο Δήμος Καλλιέων

Στην περιοχή της Γκιώνας, εντός των ορίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμη, θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία «ΕΛΜΙΝ ΑΕ», περίπου 600 γεωτρήσεις σε βάθος άνω των 100 μέτρων για την έρευνα ύπαρξης βωξιτικών κοιτασμάτων.

Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας στάλθηκε στο Δήμο Καλλιέων το αριθμ. 50/16-2-2009 έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι έχει περιέλθει αντίγραφο της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εταιρεία «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» για την έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώνας και εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφίσσης Νομού Φωκίδας.

Με το ανωτέρω έγγραφο καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας στο χρονικό διάστημα από 17-2-2009 μέχρι 20-3-2009 αφού λάβει γνώση της παραπάνω μελέτης, να καταθέσει εγγράφως όσο δυνατόν πιο τεκμηριωμένες τις απόψεις και προτάσεις του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ» μαζί με τα τοπογραφικά που απεικονίζουν τα σημεία παρέμβασης, στο όρος Γκιώνα στα διοικητικά όρια των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμη.
Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθούν σε σύνολο 600 περίπου γεωτρήσεις για έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων με βάθος άνω των 100 μέτρων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις :
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Γκιώνα έχουν δείξει ότι υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται πολύ σημαντικά το περιβάλλον με σοβαρότατες επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους, στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.
Παρόμοιες χρήσεις του περιβάλλοντος που χαρακτηρίζονται πολύ έντονες και γίνονται μια φορά στην αιωνιότητα δεν είναι αειφόρες καθότι το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος δεν αντισταθμίζει την ζημιά που προκαλεί και οι δυσμενείς συνέπειες παραμένουν πίσω ως μόνιμες πληγές και καθιστούν απαγορευτικές πολλές άλλες χρήσεις ήπιου χαρακτήρα, που είναι δυνατόν να δώσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα αειφόρο χρήση των βουνών μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για επηρεασμό της πανίδας είναι το αγριόγιδο, ένα ζώο που αποτελεί το στολίδι των βουνών μας, λόγω και της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Γκιώνα έχει ελαττωθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ελάχιστος πληθυσμός που έχει απομείνει έχει περιορισθεί στην Βορειοδυτική πλευρά της Γκιώνας όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και την συνέχεια πιθανή δραστηριότητα εξόρρυξης στην περιοχή αυτή απειλείται με παντελή εξαφάνιση.
Επιπλέον θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και πιθανόν επιβάρυνση, επηρεασμός ή απώλεια των υπόγειων υδάτων καθότι από την συγκεκριμένη περιοχή υδρεύονται τα Τοπικά Διαμερίσματα Πανουργιάς και Στρόμη.
Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις απόψεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν, α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α:

Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις του και είναι παντελώς αντίθετο σε κάθε μορφής παρόμοιας επέμβαση στην περιοχή της Γκιώνας που είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.


Από το πρακτικό της 4/27-2-2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιέων

Δεν υπάρχουν σχόλια: