Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

παραλιακή ζώνη Ιτέας-Ναυπάκτου GR2450004

Η παραλιακή ζώνη Ιτέας-Ναυπάκτου ανήκει στους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (SCI ) όπως ορίζονται από την Οδηγία 92 /43/ΕΟΚ του δικτύου Natura 2000. Το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα Ευρωπαικό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών που φιλοξενούν οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαικό επίπεδο. Ο κατάλογος Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, τεύχος L 259 Vol. 49 21/9/06.Μετά την οριστικοποίηση αυτού του καταλόγου τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) το αργότερο μέσα σε μία εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση αυτών των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός τους σε ικανοποιητική κατάσταση. Οι Ε.Ζ.Δ. υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1,2,3,4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Μερικά από τα ζώα και φυτά που ωφείλουμε να γνωρίζουμε οτι αν και οικεία είναι –ωστόσο- και πολύ σημαντικά, και θα έπρεπε να προστατεύονται είναι :
το σπιτόφιδο(Elaphe situla),
νυχτερίδα Τρανορινόλοφος ( Rhinolophus ferrumequinum),
η η φώκια Monachus monachus,
η Μεσωγειακή χελώνα (Testudo hermanii ),
η γαλατσίδα (Euphorbia derdroides),
το φρύγανο (Sarcopoterium Spinosum),
το παράκτιο δάσος ανεμοδαρμένων κεδροειδών ιδιαίτερης αισθητικής και οικολογικής σημασίας (Juniperus phoenicea)
τα υπολλείματα των αρχαίων δασών της βελανιδιάς, περιορισμένης πιά εξάπλωσης και σε πολύ κακή κατάσταση (Quercus Macrolepis),
η αριά (Quercus Ilex)κα.,Τουλάχιστον ας τα ξέρουμε...

Πηγές: http://www.minenv.gr/ (Υπουργείο Περιβάλλοντος)
http://www.ekby.gr/ (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(ΦIΛΟΤΗΣ-Tράπεζα στοιχείων για την ελληνική
φύση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: