Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ

Mε την ενσωμάτωση στο εθνικό νομοθετικό σύστημα της 35ης οδηγίας για το περιβάλλον η νομοθεσία μας εκσυγχρονίζεται πλήρως και γίνεται αυστηρότερη ενώ εναρμονίζεται με το κοινοτικό δίκαιο. Οπως τόνισε ο κ. Σουφλιάς «Οργανώνουμε πλήρως το θεσμικό μας πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ καθορίζοντας διαδικασίες και μέτρα τόσο για την ενίσχυση της πρόληψης όσο και την αποκατάσταση των περιβαλοντικών ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη η αρχή της ευθύνης που εφαρμόζεται για τις περιβαλλοντικές ζημιές,αλλά και για τις επικείμενες απειλές τέτοιων ζημιών από επαγγελματικές δραστηριότητες. Ως περιβαλλοντικές ορίζονται οι άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στο υδάτινο περιβάλλον, τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους και η άμεση ή έμμεση μόλυνση του εδάφους, η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τη ανθρώπινη υγεία» Την ευθύνη για την εφαρμογή της οδηγίας φέρουν το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Περιφέρειες ενώ συστήνεται αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών επικουρούμενο από γνωμοδοτική επιτροπή.Η σύσταση αντίστοιχης επιτροπής προβλέπεται και σε επίπεδο Περιφέρειας.

Πηγή:εφημερίδα metro 16/9/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: