Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προς: Γενική Γραμματέα
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καλλιόπη Γερακούδη
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ

Κοιν. : ΜΜΕ

Λιβαδειά : 01/02/2011

Κυρία Γενική γραμματέα,
Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα, αφού έχει άμεση σχέση τόσο με την Δημόσια υγεία όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μετά την Πελοπόννησο η  Περιφέρεια που διατηρεί σε πάρα πολλές Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) ενεργούς ΧΑΔΑ, διαθέτει ελάχιστους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης και εν γένει παρουσιάζει οξυμένα προβλήματα διάθεσης στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
Οι Περιφέρειες έχουν, όπως είναι γνωστό, την ευθύνη του σχεδιασμού της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων καθώς και αυτήν της παρακολούθησης του ΠΕΣΔΑ, αρμοδιότητα η οποία παραμένει και μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε δρομολογήσει για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, τις παρακάτω μελέτες:

Α. Από την Τεχνική Βοήθεια
- Μελέτη για την επιλογή των προσφορότερων τεχνολογικών μεθόδων επεξεργασίας ΑΣΑ και τον καθορισμό του αριθμού και της δυναμικότητας των παραπάνω μονάδων, ποσού 90.000,00 ευρώ.
- Μελέτη για την διερεύνηση της ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ποσού 90.000,00 ευρώ.
- Μελέτη για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, ποσού 90.000,00 ευρώ.
Οι δυο πρώτες μελέτες έχουν ήδη ανατεθεί.
Β. Από την ΣΑΜΠ 056/03. (Εγγραφή στο ΠΔΕ, 01/09/2010)
- Μελέτες ωρίμανσης των έργων κατασκευής μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και ΧΥΤΥ (εργοστάσιο κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων). Ν. Φωκίδας. Ποσού 720.000,00 ευρώ. Κωδικός 2010ΜΠ05630000. Η μελέτη έχει ανατεθεί.
- Μελέτες ωρίμανσης του έργου χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων στη διαχειριστική ενότητα Λοκρίδας 3η Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας. Ποσού 600.000,00 ευρώ.  Κωδικός 2010ΜΠ05630001.
- Μελέτες ωρίμανσης του έργου χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων στη διαχειριστική ενότητα Νότιας Εύβοιας. Ποσού 600.000,00 ευρώ.  Κωδικός 2010ΜΠ05630002.
- Μελέτες ωρίμανσης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στη Στερεά Ελλάδα. Ποσού 470.000,00 ευρώ. Κωδικός 2010ΜΠ05630003.

Το συνολικό κόστος των ως άνω μελετών ανέρχεται σε 2.660.000 ευρώ, πολλές από τις οποίες δόθηκαν με τη διαδικασία της ανάθεσης, χωρίς να γνωστοποιηθεί καμία διαδικασία διαβούλευσης με τους Φορείς Διαχείρισης της Περιφέρειας. Ειδικά μάλιστα για τη Φωκίδα όπου προκηρύχθηκε μελέτη προϋπολογισμού 910.070,44 χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πίστωση (που εξασφαλίστηκε σε χρόνο μεταγενέστερο) δεν υπάρχει ούτε καν προηγούμενη σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ! Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκπονηθεί αντίστοιχη μελέτη, το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής αλλά δεν υπήρξε συμφωνία για την κατασκευή του ΧΥΤΑ και το έργο απεντάχθηκε.

Κυρία Γενική γραμματέα,

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τι σκοπεύετε να πράξετε τόσο με τις μελέτες που έχουν ανατεθεί την σκοπιμότητά αλλά και την νομιμότητα τους καθώς και αυτές που έχουν δρομολογηθεί και έχουν εγγραφεί στην τεχνική βοήθεια και στην ΣΑΜΠ 056/03.

Τέλος τι προτίθεται να πράξει η αποκεντρωμένη διοίκηση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων για το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ αλλά και την αποκατάστασή τους. 


                                                                         Με εκτίμηση


                                                                        Δέσποινα Σπανούδη
                                                                       Περιφερειακή Σύμβουλος
                                                                         Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: