Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκό μητρώο καταγραφής βιομηχανικών ρύπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εγκαινίασαν ένα ευρωπαϊκό μητρώο καταγραφής ρύπων, το E-PRTR. Το μητρώο αυτό παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για τις εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος που προέρχονται από τις βιομηχανίες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην περιοχή τους.

Τα στοιχεία του μητρώου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://prtr.ec.europa.eu/ Περιλαμβάνονται ετήσια στοιχεία για 91 ουσίες και καλύπτονται περισσότερες από 24.000 εγκαταστάσεις σε 65 τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, το μητρώο ρύπων παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες, π.χ. για την ποσότητα και τα είδη αποβλήτων, που μεταφέρονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, τόσο εντός, όσο και εκτός κάθε χώρας.

περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: