Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Eνσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κ.Γ.Σουφλιάς υπέγραψε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Οπως δηλώνει ο υπουργός "οργανώνουμε πλήρως το θεσμικό μας πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" καθορίζοντας διαδικασίες και μέτρα τόσο για την ενίσχυση της πρόληψης όσο και για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών".
Μερικά από τα κυριότερα σημεία του του σχεδίου Π.Δ. είναι τα ακόλουθα:
-Κάθε φορέας εκμετάλλευσης που προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά να είναι καταρχήν υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και απακατάστασης της ζημιάς.
-Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Π.Δ. είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι περιφέρειες.
-Συγκροτείται Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών το οποίο θα υποστηρίζεται από μια κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή και από αντίστοιχες επιτροπές σε επίπεδο Περιφέρειας.
-Ως πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. ορίζονται οι περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα στο υδάτινο περιβάλλον ,στα προστατευόμενα είδη και στους οικοτόπους τους, καθώς και οι περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλούν μόλυνση στο έδαφος.

-Καθεστώς ευθύνης θα εφαρμόζεται σε περιβαλλοντικές ζημιές που οφείλονται σε επαγγελματικές δραστηριότητες.
-Στις περιπτώσεις που έχει επέλθει η περιβαλλοντική ζημιά , ο σχετικός φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αντικειμενικώς εφικτά μέτρα αποκατάστασης.
-Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από κάποια περιβαλλοντική ζημιά δικαιούται να υποβάλει έγγραφη αίτηση με σχετικές πληροφορίες
και να αιτηθεί ανάληψη δράσης από την αρμόδια αρχή.
Η ενσωμάτωση θα ολοκληρωθεί αφού υπογραφεί κι από ακόμα 4 υπουργούς (Οικονομίας,Εσωτερικών,Δημ.Διοίκησης και Δικαιοσύνης), αφού εγκριθεί από το ΣτΕ,υπογραφεί το Π.Δ. και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβέρνησης.Επιπλέον το ΥΠΕΧΩΔΕ εγκαλείται απο 44 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή στις 19.9.08 ότι η ενσωμάτωση ¨προωθείται με σχέδιο Π.Δ. και όχι με Νόμο,παρακάμπτοντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο" και επίσης ότι η εφαρμογή του Π.Δ. "προϋποθέτει την περαιτέρω έκδοση σειράς υπουργικών αποφάσεων και άλλων κανονιστικών πράξεων".
Υ.Γ Η ενσωμάτωση έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο 2007 οπότε έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή εναντίον της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τον Ιούνιο.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.minenv.gr/
Πηγές : περιοδικό ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ ,τεύχος 46
εφημερίδα ΜΕΤΡΟ 16.9.08
Διαβάστε στις ετικέτες: τύπος, 15.10.08, Ο ρυπαίνων πληρώνει

Δεν υπάρχουν σχόλια: