Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Κριτήρια Ορισμου της έννοιας Δάσος !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αθήνα 23 / 11 / 2010 Αριθ. Πρωτ.: 204262/4545
Πίνακας αποδεκτών
Πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση Τ.Κ. Πληρ. Τηλ.
: Χαλκοκονδύλη 31 : 10164 - Αθήνα : Δημήτριος Ντινόκας
: 210-2124693 : 210-5244135
ΠΡΟΣ.:
ΚΟΙΝ.:
T/O
Θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 νόμου 998/1979, όπως ισχύει.
Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3818/2010(ΦΕΚ 17/Α/16-2-2010) οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 ν. 998/79 έχουν ως εξής:
Παράγραφος 1 « Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Παράγραφος 2 « ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά»
Για την ενιαία αντιμετώπιση και εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και ειδικότερα των όρων «αναγκαία επιφάνεια εδάφους» και «αραιά δασική βλάστηση» παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:
1. Αναγκαία επιφάνεια εδάφους
Ως «αναγκαία επιφάνεια του εδάφους» για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασης νοείται η ελάχιστη εδαφική έκταση που καλύπτεται από δασική βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδη),έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της δασοβιοκοινότητας και του ιδιαίτερου δασογενούς περιβάλλοντος και αποτελεί, κατά τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης, λειτουργική διαχειριστική μονάδα που συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος ορισμένης περιοχής. Τέτοια επιφάνεια θεωρείται η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.)
ΑΔΑ: 4Ι0Ξ0-9
1
2.-Αραιά δασική βλάστηση
Με τη πρόοδο της επιστήμης της δασικής οικολογίας έχει καθιερωθεί ο όρος «βαθμός συγκόμωσης» ως βασικό κριτήριο για την επίτευξη της δασοβιοκοινότητας και του δασογενούς περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, πέραν των όσων αναφέρονται στην 159140/1077/12-3-1980 εγκύκλιο του τότε Υπουργού Γεωργίας ως προς το κατώτατο όριο δασοκάλυψης, για το χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικής ορίζεται το 15%, κάτω από το οποίο η έκταση χαρακτηρίζεται χορτολιβαδική, προσδιορίζεται δε ως αραιά, η δασική βλάστηση που μεταξύ των διακένων χώρων των δασικών ατόμων δύναται να παρεμβληθεί άτομο με κανονική κόμη. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τη δασολογική επιστήμη το ποσοστό συγκόμωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 25%. Συνεπώς οι εκτάσεις με βαθμό συγκόμωσης κάτω του 15% χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές των παρ.6β ή 6γ άρθρου 3 ν.998/79, από 15% έως 25% (15%<Ε<25%) χαρακτηρίζονται δασικές της παρ. 2 άρθρου 3 ν. 998/79 και οι με βαθμό συγκόμωσης άνω του 25% χαρακτηρίζονται δάση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ν.998/79.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.
Ο Υφυπουργός
Αθανάσιος Μωραΐτης
ΑΔΑ: 4Ι0Ξ0-9
2
Πίνακας αποδεκτών
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια
Περιφέρειες της χώρας Γενικές ∆/νσεις Περιφερειών
1. Επιθεωρήσεις∆ασών 2. ∆ιευθύνσεις∆ασώνΠεριφερειών 3. ∆ιευθύνσεις∆ασώνΝομών 4. ∆ασαρχεία
Έδρες τους
Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση 1. ΥπουργείοΠεριβάλλοντος,Ενέργειας&ΚλιματικήςΑλλαγής
α. β. γ. δ.
Γραφείο Υπουργού κας Κωνσταντίνας Μπιρμπίλη
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κου Νικολάου Σηφουνάκη Γραφείο Υφυπουργού κου Αθανασίου Μωραΐτη
Γραφείο Υφυπουργού
κου Ιωάννη Μανιάτη 2. ΓραφείαΓενικώνΓραμματέωνΠεριφερειώντηςχώρας
Έδρες τους 3. Γενική∆ιεύθυνσηΑνάπτυξης&Προστασίας∆ασών
& Φυσικού Περιβάλλοντος α. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής ∆ιεύθυνσης β. ∆ιευθύνσεις
Ενταύθα
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γεν. /νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
/νση Πολιτικής Γης Πειραιώς 108-11854 Αθήνα
ΑΔΑ: 4Ι0Ξ0-9
3

Δεν υπάρχουν σχόλια: